Over Ondervinden

Ondervinden staat stil bij het stromen en stollen van individuele en collectieve energieën. Energieën die eenieder van ons individueel en collectief bij zich draagt. Daarnaast bevinden die energieën zich ook tussen ons in. Ondervinden houdt in dat wij samen op zoek gaan, samen participeren, samen openstaan voor datgene wat zich aandient. Het is wezenlijk anders dan coaching en therapie. Ondervinden heeft geen hiërarchie in zich. 

Het is een horizontale benadering waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid een actieve rol spelen. Het ont-moeten en tegen-komen in het moment NU. Dit impliceert dat zowel het individuele in het collectieve, als het collectieve in het individuele, aandacht vraagt, geeft, neemt en krijgt. Het werken met compensatorische (evenwichtherstellende) en complementaire (aanvullende) energieën. Dit om een dynamisch evenwicht te bewerkstelligen tussen de onbewuste en bewuste krachten die altijd meedoen.

Wat je toe-valt.

In de volksmond zeggen wij als er iets heel bijzonders of ongeloofwaardigs is gebeurd: ‘Toeval bestaat niet…’.

Onze westerse wereld is voor een groot gedeelte opgebouwd vanuit het causale denken: het denken in oorzaak-gevolg. Natuurlijk is die wereld aanwezig, dat valt niet te ontkennen. Als je de kraan open laat staan, stroomt er water uit. Dweilen alleen helpt dan niet, je zult ook de kraan dicht moeten draaien. Toch is er naast deze causale wereld ook nog een andere wereld. De wereld van schijnbaar toevallige gebeurtenissen, die een waarde krijgen als ze je opvalt of als je erop gewezen wordt. Het herkennen van deze a-causale verbanden, waarmee ieder mens in zijn leven weleens te maken heeft, is onderdeel van het ondervinden.

Bij deze a-causale verbanden stilstaan kan een nieuwe dimensie aan onze waarneming toevoegen. Carl Gustav Jung noemt dit synchroniciteit. Hij kwam meer en meer tot de overtuiging dat er één en dezelfde ordening ten grondslag ligt aan zowel de menselijke psyche, als aan de levende materie. Synchroniciteit wijst in dit licht op een niet te bepalen, blijkbaar willekeurige ordening. Aan de dualiteit van psyche en materie ligt een eenheid van het bestaan (al vermoed door de alchemisten) ten grondslag, wat als het ware benadrukt wordt door synchronistische verschijnselen die zich zowel in de onbewuste psyche als in de materie uitdrukken.
Ondervinden: je laten verwonderen door wat zich aandient.

De lemniscaat als symbool van de dualiteit

De lemniscaat als symbool van de eeuwigdurende beweging. Het laten stromen tussen hoogte- en dieptepunten. Deze beweging is in de mens zelf aanwezig en tegelijkertijd ook tussen de mensen. Eigenlijk zijn er drie lemniscaten in ieder mens latent aanwezig. Ze kunnen gescheiden opereren en ook in samenhang met elkaar. Ik noem dit de lemniscaat van het hoofd, de lemniscaat van het hart en de lemniscaat van de buik. Ze zijn allemaal nodig en in jezelf vaak verbonden via de chakra’s en de meridianen. Ook dit spel doet volwaardig mee in het proces van ondervinden.

Vormen van Ondervinden.

 

Individueel collectief ondervinden:

Individueel collectief ondervinden is als een reis, je gaat een relatie aan met elkaar. Daarvoor is er gekozen voor een abonnement structuur, die de volgende vormen kent.

– Retour. Dit is een reis heen en terug met een periode daartussen. Het gaat dus om twee gesprekken en tussendoor, indien daartoe behoefte is contact (telefonisch, mail en/of live)

Doorlooptijd maximaal 2 weken.

– Een vijf strippenkaart. Dit is een langere reis met om de drie weken een gesprek. Ook hier geldt dat tussen de gespreken door contact (bellen, mailen en /of live) mogelijk is. Doorlooptijd maximaal 15 weken.

– Een jaarkaart. Hierbij gaan we een jaar samen op reis. Uitgaande van 48 werkbare weken , gaat het dus om 16 gesprekken en regelmatig contact via telefoon, mail en indien nodig extra gesprekken live
Doorlooptijd maximaal 48weken.

De gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden en ook bij de ondervinder. Daarnaast kunnen ook wandelgesprekken, museum-, bioscoop- en theaterbezoeken onderdeel zijn.

Kosten

Vanuit de ondervindingspraktijk hanteer ik het principe naar draagkracht, met als doel het voor een ieder toegankelijk te laten zijn.

Tarieven 2020
vanuit een abonnement structuur.
Bruto maandinkomen in €-tarief per week
Minder dan €2.000,- €35,-
€2.000,- — €3.000,- €45,-
€3.000,- — €4.000,- €65,-
€4.000,- — €6.000,- €85,-
€6.000,- — €9.000,- €105,-
Meer dan €9.000,- €115,-

Wie geen vast maandinkomen heeft, of bijvoorbeeld een laag inkomen maar veel vermogen, leest de tabel in termen van levensstandaard. Wie inkomen en kosten van levensonderhoud deelt met andere volwassenen gaat uit van het gemiddelde bruto inkomen. Bedragen in euro’s, exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten. Voor dit laatste wordt €. 0,19 per gereden km in rekening gebracht.

Indien de afspraken via een organisatie lopen wordt er uitgegaan van €. 100,– per week exclusief BTW en reiskosten.

Collectief individueel ondervinden:

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat door een aantal personen uit een team individueel te begeleiden, het gehele team wordt begeleid. De individuele gesprekken zullen zonder meer ook effecten bewerkstelligen op het geheel. Niet alleen bij de deelnemers van het ondervinden maar ook bij de andere collega’s in het team. Dus los van het feitelijk causale zal ook het samenvallende synchrone zich manifesteren. Als zodanig zullen de effecten breder merkbaar worden. Als ondervinder zal ik gedurende dit jaar niet deelnemen aan collectieve activiteiten binnen de organisatie.

De werkwijze zorgt ervoor dat het individu zich bewust wordt dat het collectieve en het individuele altijd verbonden zijn en dat naast het bewuste bij jezelf, de ander en in het collectief er nog zoveel meer meeloopt. Als ondervinder doe ik actief mee en breng ook persoonlijke ervaringen in. Ik maak hierbij gebruik van de verbeelding en de verwondering.
Er wordt veel aandacht gegeven aan het eigen proces van het individu en de keuzevrijheid die hierbij altijd aanwezig is. Door een deel van de medewerkers gedurende een langere periode op deze wijze te begeleiden ontstaat er een andere dynamiek die door de medewerkers zelf in de organisatie wordt meegenomen /ingebracht. En juist deze andere dynamiek gaat zijn werk doen en zorgt voor effecten.

Voor een dergelijk traject wordt op basis van de vraagstelling een op maat geschreven offerte opgesteld.

Bijgaand treft u nog een aantal filmpjes aan van een dergelijk traject wat is uitgevoerd bij zorgorganisatie Hilverzorg te Hilversum

Het Individueel Ondervindings OnderhoudsContact (IOOC)

Het IOOC is mogelijk na het minimaal 1 jaar volgen van een individueel collectief ondervindingstraject en borduurt daarop voort.

In een individueel collectief ondervindingstraject wordt gewerkt met de collectieve energieën die eenieder individueel in zich verenigt /draagt.
Ondervinden houdt in dat wij samen opzoek gaan, samen participeren en open staan voor datgene wat zich aandient. Het is anders dan coaching en anders dan therapie. Ondervinden heeft geen hiërarchie in zich. Het is een horizontale benadering waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid een actieve rol spelen. Het ont-moeten en tegen-komen in het moment NU zal actief meedoen. De opdrachtgever wordt de ondervindingsvrager genoemd, de opdrachtnemer de ondervindingsdrager.
Het Jungiaans gedachtegoed is de bril van waaruit wordt gekeken. 

Dit houdt in dat zowel het collectieve in het individuele als het individuele in het collectieve aandacht vraagt, geeft, neemt en krijgt. Dit wordt het ondervinden genoemd. Het werken met compensatorische (evenwicht herstellende) en complementaire (aanvullende) energieën. Dit om een dynamisch evenwicht te bewerkstellingen tussen de onbewuste en bewuste krachten en energieën.

Het IOOC bestaat uit:

– 4 structurele ontmoetingen van 1,5 uur en daarin wordt de cyclus van de natuur gevolgd, vier seizoenen die samen één geheel zijn. (Lente, zomer, herfst, winter).
– De 4 afspraken worden bij aanvang gemaakt en twee weken voorafgaand aan de afspraak zal John, als ondervinder, een onderlegger opstellen. Hierin zal aandacht gevraagd worden voor de maanden achter ons, het moment nu en de maanden voor ons. De onderlegger heeft de functie om voorafgaand aan het gesprek het één en het ander weer op te schudden c.q. wakker te maken.
– De ondervindingsvrager zal John tussentijds via mail, stukken, telefoon op de hoogte houden wat hem bezighoudt.
– Het kenmerk van ondervinden blijft van kracht. Dit houdt in dat tussentijds altijd mogelijk is om met elkaar te contacten, informatie te delen, tussentijds extra af te spreken. Dit is een wederkerig principe en geldt voor beide partijen. Het wordt dan ook ervaren als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het is en blijft tenslotte een gezamenlijke reis en de financiële afspraak wordt dan ook uitgedrukt in een abonnement. 

De kosten bedragen € 27,50 per week (exclusief de BTW en de reiskosten)